اقتصاد کلان

حسابداری دولتی ص ۱


جامعه شناسی سازمانها


حقوق اداری


حقوق اساسی


روابط کار درسازمان


روانشنا سی سیاسی

سازماندهی واصلاح تشکیلات

مبانی سازمان و مدیریت


مبانی مدیریت دولتی۱


مبانی مدیریت دولتی۲


مدیریت تطبیقی


مدیریت تعاونیها


مدیریت رفتار سازمانی


امار


اصول حسابداري


تجزيه تحليل وطراحي سيستم


تحقيق درعمليات

تصميم گيري و تعين خط مشي دولتي

توسعه اقتصادي وبرنامه ريزي


حسابداري دولتي


روش تحقيق در مديريت


رياضي پيش دانشگاهي


ماليه عمومي وخط مشي دولتها


مباحث ويژه در مديريت دولتي


مديريت تحول سازماني


مديريت منابع انساني